หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-028ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.04.139.1 : ระบุหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขอนามัย ความมั่นคงและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
1.04.139.2 : พัฒนาและดำรงรักษากรอบการปฏิบัติงานเพื่อคงไว้ซึ่งข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ความมั่นคงและความปลอดภัย
1.04.139.3 : จัดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัย ความมั่นคงและความปลอดภัย
1.04.139.4 : จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัย ความมั่นคงและความปลอดภัย
1.04.139.5 : จัดให้มีกระบวนการควบคุมความเสี่ยงและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัย ความมั่นคงและความปลอดภัย
1.04.139.6 : สอบสวนการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1.04.139.7 : ประเมินความมีประสิทธิผลของงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ