หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำงานและทรัพย์สิน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-029ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำงานและทรัพย์สิน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.04.140.1 : ตรวจลาดตระเวนสถานที่
1.04.140.2 : รับมือกับอัคคีภัยและการเตือนภัยอื่น ๆ
1.04.140.3 : รับมือกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
1.04.140.4 : รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
1.04.140.5 : ดูแล/เฝ้าสังเกตระบบรักษาความปลอดภัย
1.04.140.6 : จัดการการใช้พลุหรือดอกไม้ไฟ
1.04.140.7 : ดำเนินงานธุรการของการรักษาความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ