หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-013ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.120.1 : สร้างความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
1.01.120.2 : พัฒนาความรู้เกี่ยวกับตลาด
1.01.120.3 : ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
1.01.120.4 : ประยุกต์ใช้ทักษะการขาย

ยินดีต้อนรับ