หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-009ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.012.1 : เข้าถึงสถานการณ์
1.01.012.2 : ปรับใช้เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.01.012.3 : สื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์

ยินดีต้อนรับ