หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมบริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-054ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมบริหารงานทั่วไป
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.06.085.1 : พัฒนาความสัมพันธ์ในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.06.085.2 : มีส่วนร่วมในงานของทีมที่ได้รับมอบหมาย
1.06.085.3 : มีส่วนช่วยในการพัฒนาทีม

ยินดีต้อนรับ