หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการคนเมา

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-034ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดการคนเมา
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.04.145.1 : ประเมินระดับความเมา
1.04.145.2 : ประยุกต์ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม
1.04.145.3 : ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ