หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สังเกตการณ์และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-032ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สังเกตการณ์และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.04.143.1 : เตรียมการสังเกตการณ์และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
1.04.143.2 : ทำการสังเกตการณ์และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
1.04.143.3 : เตรียมการจับกุมผู้กระทำความผิด
1.04.143.4 : จับกุมผู้กระทำความผิด
1.04.143.5 : ดำเนินงานด้านธุรการ

ยินดีต้อนรับ