Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้น ๆ
1
2
3
อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ
4
5
6
สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
7
8
9
10
11
สนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
12
13
14
ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
15
16
17
18
วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
19
20
21
22
23
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
24
25
26
ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
27
28
29
ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
30
31
32
ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
33
34
35
รับและเก็บรักษาสินค้า
36
37
38
39
ปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมบริหารงานทั่วไป
40
41
42
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
43
44
45
จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
46
47
48
49
ศึกษาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
50
51
52
จัดการคนเมา
53
54
55
สังเกตการณ์และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
56
57
58
59
60
รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำงานและผู้คน
61
62
63
64
65
66
ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
67
68
69
รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำงานและทรัพย์สิน
70
71
72
73
74
75
76
จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
77
78
79
80
81
82
83
ให้ข้อมูลการบริการภายในโรงแรม
84
85
86
87
จัดให้มีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
88
89
90
91
92
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเบื้องต้น
93
94
ปฎิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
95
96
97
98
นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
99
100
101
102
สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
103
104
105
106
107
108
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
109
110
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
111
112
113
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
114
115
116
ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
117
118
119
นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
120
121
122
123
ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
124
125
126
ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
127
128
129
สื่อสารทางโทรศัพท์
130
131
เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
132
133
134
135

ยินดีต้อนรับ