หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารทางโทรศัพท์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-002ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สื่อสารทางโทรศัพท์
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.004.1 : ตอบรับสายที่โทรเข้ามา
1.01.004.2 : สามารถใช้โทรศัพท์โทรออก

ยินดีต้อนรับ