หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับและเก็บรักษาสินค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-056ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รับและเก็บรักษาสินค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.06.218.1 : ดำเนินการตรวจรับสินค้า
1.06.218.2 : จัดเก็บสินค้า
1.06.218.3 : ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ
1.06.218.4 : จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ