หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-005ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.007.1 : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
1.01.007.2 : ดำเนินการและตรวจสอบขั้นตอนในการควบคุมอันตรายและความเสี่ยง
1.01.007.3 : ดำเนินการและควบคุมการอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย
1.01.007.4 : ดูแลการบันทึกข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ