หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-053ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.06.084.1 : เข้าถึงและใช้เครื่องมือทางธุรกิจ
1.06.084.2 : เลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ
1.06.084.3 : ดูแลรักษาเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ