หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-094ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.10.110.1 : ตอบสนองต่อคำสั่งทางวาจาที่เป็นภาษาอังกฤษ
1.10.110.2 : ตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐานที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
1.10.110.3 : ตั้งข้อสงสัยหรือแสดงออกถึงข้อสงสัยก่อนดำเนินการตามคำสั่ง
1.10.110.4 : ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานปกติ

ยินดีต้อนรับ