หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-012ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.109.1 : ร่วมสนทนาในหัวข้อที่คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานได้
1.01.109.2 : ตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำร้องขอพื้นฐานได้
1.01.109.3 : ทำการร้องของ่าย ๆ ได้
1.01.109.4 : อธิบายขั้นตอนการทำงานที่ทำเป็นประจำได้
1.01.109.5 : แสดงความชอบ ไม่ชอบ และความพึงพอใจได้
1.01.109.6 : ระบุการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษได้

ยินดีต้อนรับ