หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-001ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.001.1 : เปิดไฟล์เอกสาร
1.01.001.2 : เข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
1.01.001.3 : เรียกดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์
1.01.001.4 : ปิดไฟล์เอกสารและปิดอุปกรณ์

ยินดีต้อนรับ