หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-014ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฎิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.151.1 : ระบุสิ่งที่จำเป็นต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
1.01.151.2 : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
1.01.151.3 : ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
1.01.151.4 : ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ