หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-015ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเบื้องต้น
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.236.1 : อ่านและทำความเข้าใจข้อความพื้นฐาน
1.01.236.2 : เขียนข้อความพื้นฐานเกี่ยวกับที่ทำงาน

ยินดีต้อนรับ