หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-077ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.09.073.1 : ระบุความต้องการของลูกค้า
1.09.073.2 : มั่นใจการส่งมอบสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ
1.09.073.3 : ประเมินผลการให้บริการลูกค้า

ยินดีต้อนรับ