คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-043ZB สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-5-044ZB พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-5-045ZB พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
THR-HOH-5-046ZB จัดงานประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-5-047ZB จัดทำและนำเสนอรายงาน
THR-HOH-5-048ZB รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
THR-HOH-5-049ZB เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-5-050ZB จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-5-051ZB ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-HOH-5-052ZB วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-5-053ZB ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-5-054ZB รักษาระบบการเงินและบัญชี
THR-HOH-5-055ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-5-056ZB ประเมินระบบการประเมินผล
THR-HOH-5-057ZB ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
THR-HOH-5-058ZB วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-HOH-5-059ZB วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-060ZB เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-5-061ZB วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-5-062ZB จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
THR-HOH-5-063ZB ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-5-064ZB พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-5-065ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-5-066ZB เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-5-067ZB พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-5-068ZB เป็นผู้นำและบริหารคน
THR-HOH-5-069ZB บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
THR-HOH-5-070ZB จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-5-071ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-5-072ZB ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-5-073ZB สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-074ZB จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-5-075ZB จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-5-076ZB จัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-HOH-5-077ZB บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-5-078ZB พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในสถานประกอบการ
THR-HOH-5-079ZB พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ