คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-022ZB นำระเบียบปฎิบัติด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-3-023ZB ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน
THR-HOH-3-024ZB สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-025ZB อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ
THR-HOH-3-026ZB ให้การบริการแบบรถเข็นอาหาร (Gueridon)
THR-HOH-3-027ZB ให้บริการแบบเป็นทางการ (Silver Service)
THR-HOH-3-028ZB เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-HOH-3-029ZB นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ