คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 และ 2 ตลอดจน สามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ และให้การบริการแบบรถเข็นอาหาร (Gueridon)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 3 ต้องผ่าน เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้

ชั้น 1              จํานวน 7  หน่วย

ชั้น 2              จำนวน 15 หน่วย

ชั้น 3              จำนวน 7  หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าบริกร (Captain) พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร (Hostess)

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-022ZB นำระเบียบปฎิบัติด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-3-023ZB ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน
THR-HOH-3-024ZB สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-025ZB อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ
THR-HOH-3-026ZB ให้การบริการแบบรถเข็นอาหาร (Gueridon)
THR-HOH-3-027ZB ให้บริการแบบเป็นทางการ (Silver Service)
THR-HOH-3-028ZB เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-HOH-3-029ZB นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ