คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-080ZB จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-6-081ZB บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-6-082ZB ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
THR-HOH-6-083ZB ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-6-084ZB วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-6-085ZB บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ