คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 2 3 4 และ 5 ตลอดจน  สามารถวางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน และบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 6 ต้องผ่าน เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้

ชั้น 1              จํานวน 7  หน่วย

ชั้น 2              จำนวน 14 หน่วย

ชั้น 3              จำนวน 8  หน่วย

ชั้น 4             จำนวน 13 หน่วย

ชั้น 5             จำนวน 37 หน่วย

ชั้น 6             จำนวน 7  หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Director) และ ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-080ZB จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-6-081ZB บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-6-082ZB ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
THR-HOH-6-083ZB ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-6-084ZB วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-6-085ZB บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ