คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-030ZB จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-4-031ZB ปฏิบัติงานธุรการ
THR-HOH-4-032ZB รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-4-033ZB จัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ
THR-HOH-4-034ZB จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-4-035ZB ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-HOH-4-036ZB พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-037ZB ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ
THR-HOH-4-038ZB สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-4-039ZB ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-4-040ZB จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-4-041ZB ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการ
THR-HOH-4-042ZB ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ