คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-001ZB ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-002ZB ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-003ZB ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-004ZB ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-1-005ZB ทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
THR-HOH-1-006ZB ดำเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ
THR-HOH-1-007ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม
CB-0106-A : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
CB-0260-A : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ