คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ และในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง และ/หรือ หลากหลายสาขามีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม มีทักษะวิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น สามารถเชื่อมโยงกับสาขา และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์การ สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ต้องเป็นป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานบริหารอื่นๆ มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ หรือในวิชาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3,4 และ 5 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ระดับ 6 มีชื่อเรียกว่า ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง หรือ HR Expert (EHR)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-ZZZ-6-001ZA วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
HRM-ZZZ-6-004ZA กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
HRM-ZZZ-6-005ZA วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
HRM-ZZZ-6-006ZA กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
HRM-ZZZ-6-046ZA ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
HRM-ZZZ-6-048ZA ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
HRM-ZZZ-6-017ZA บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน
HRM-ZZZ-6-018ZA สื่อสารระบบค่าตอบแทน
HRM-ZZZ-6-014ZA จัดทำโครงสร้างระดับงาน
HRM-ZZZ-6-015ZA จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
HRM-ZZZ-6-037ZA ออกแบบระบบบริหารผลงาน
HRM-ZZZ-6-038ZA สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
HRM-ZZZ-6-039ZA วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
HRM-ZZZ-6-040ZA จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
HRM-ZZZ-6-041ZA ประเมินผลงานและหารือผล
HRM-ZZZ-6-042ZA นำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
HRM-ZZZ-6-020ZA สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
HRM-ZZZ-6-021ZA บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
HRM-ZZZ-6-022ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
HRM-ZZZ-6-023ZA จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
HRM-ZZZ-6-009ZA กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-6-010ZA ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-6-011ZA ดำเนินการจ้างงานบุคลากร
HRM-ZZZ-6-012ZA ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือก
HRM-ZZZ-6-002ZA วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-6-003ZA กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
HRM-ZZZ-6-008ZA วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-6-016ZA จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
HRM-ZZZ-6-024ZA สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
HRM-ZZZ-6-025ZA กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
HRM-ZZZ-6-026ZA ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-6-027ZA บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-6-028ZA ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-6-030ZA สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
HRM-ZZZ-6-033ZA วางแผนอัตรากำลัง
HRM-ZZZ-6-034ZA นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
HRM-ZZZ-6-043ZA ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
HRM-ZZZ-6-045ZA ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ
HRM-ZZZ-6-047ZA วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
HRM-ZZZ-6-049ZA บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)
HRM-ZZZ-6-050ZA จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
HRM-ZZZ-6-052ZA วินิจฉัยองค์การ
HRM-ZZZ-6-053ZA ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
HRM-ZZZ-6-054ZA บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
HRM-ZZZ-6-055ZA ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
HRM-ZZZ-6-007ZA กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-6-013ZA กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน
HRM-ZZZ-6-019ZA กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์
HRM-ZZZ-6-029ZA เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น
HRM-ZZZ-6-031ZA กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากำลัง
HRM-ZZZ-6-036ZA กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน
HRM-ZZZ-6-044ZA กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
HRM-ZZZ-6-051ZA กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
HRM-ZZZ-6-056ZA จรรยาบรรณวิชาชีพ
HRM-ZZZ-6-057ZA คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
HRM-ZZZ-6-058ZA ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
HRM-ZZZ-6-059ZA พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
HRM-ZZZ-6-060ZA สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
HRM-ZZZ-6-061ZA ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
HRM-ZZZ-6-062ZA บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
HRM-ZZZ-6-063ZA บริหารความหลากหลาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ