หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนอัตรากำลัง

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-033ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนอัตรากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถวางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1060301 วางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ 1.1 จัดทำแผนและเป้าหมายด้านอัตรากำลังจำนวนคน คุณสมบัติที่ต้องการ ในแต่ละช่วงเวลา แนวทางทดแทนช่องว่างของอัตรากำลังรวมถึงปรับลดอัตรากำลัง 1060301.01
1060301 วางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ 1.2 วางแผนงบประมาณประจำปีด้านอัตรากำลัง 1060301.02
1060301 วางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ 1.3 วางแผนเส้นทางการเติบโตการโยกย้าย และหมุนเวียนของพนักงานรายบุคคล ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน 1060301.03
1060301 วางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ 1.4วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลังมาตรการและแผนรองรับความเสี่ยง 1060301.04
1060302 วางแผนงบบริหารอัตรากำลัง งบประมาณ หมุนเวียนโยกย้ายพนักงาน และความเสี่ยง 2.1 วางแผนงบประมาณประจำปีด้านอัตรากำลัง 1060302.01
1060302 วางแผนงบบริหารอัตรากำลัง งบประมาณ หมุนเวียนโยกย้ายพนักงาน และความเสี่ยง 2.2 วางแผนเส้นทางการเติบโตการโยกย้าย และหมุนเวียนของพนักงานรายบุคคล ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน 1060302.02
1060302 วางแผนงบบริหารอัตรากำลัง งบประมาณ หมุนเวียนโยกย้ายพนักงาน และความเสี่ยง 2.3วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลังมาตรการและแผนรองรับความเสี่ยง 1060302.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในวางแผนอัตรากำลัง2. ความรู้ในการวางแผนงบประมาณด้านอัตรากำลัง3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวางแผนเส้นทางการเติบโตพนักงาน4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)           

  ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง และ หรือแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง

 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  ผลการสอบข้อเขียน

 • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการสอบข้อเขียน  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด  วิธีการประเมิน1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์         


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ    

  ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ