หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-054ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถเตรียมงานการสื่อสาร เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และกำหนดทิศทางร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การ  ตลอดจนดำเนินการตามแผน และจัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน และให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารในการพัฒนาองค์การ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1090401 เตรียมงานการสื่อสาร เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และกำหนดทิศทางร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การ 1.1 สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์การให้กับผู้เกี่ยวข้องสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อลดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 1090401.01
1090401 เตรียมงานการสื่อสาร เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และกำหนดทิศทางร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การ 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การ 1090401.02
1090402 ดำเนินการตามแผน และจัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 2.1 ดำเนินการตามแผน ติดตาม แก้ไขปัญหาและประเมินผลงานตามแผน 1090402.01
1090402 ดำเนินการตามแผน และจัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 2.2 ออกแบบกิจกรรมและดำเนินการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลอย่างถาวร 1090402.02
1090403 ให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริหารในการพัฒนาองค์การ 3.1 ให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริหารในการดำเนินการพัฒนาองค์การ 1090403.01
1090403 ให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริหารในการพัฒนาองค์การ 3.2 ให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริหาร ในการ แก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการพัฒนาองค์การ 1090403.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสาร

 2. ทักษะการโน้มน้าว

 3. ทักษะการสร้างทีม

 4. ทักษะการวิเคราะห์

 5. ทักษะการสังเคราะห์

 6. ทักษะการบริหารโครงการ

 7. ทักษะการจัดการการเปลี่ยนแปลง

 8. ทักษะการให้คำปรึกษา

 9. ทักษะการแก้ไขปัญหา

 10. ทักษะการโค้ช

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 2. ความสามารถในการบริหารโครงการ

 3. ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. แผนงานการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ (ถ้ามี)

  2. แผนงานและคู่มือการดำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ