หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-025ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  และวิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1050101 ศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก 1.1ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ 1050101.01
1050101 ศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก 1.2ศึกษาและวิเคราะห์สภาพองค์การในปัจจุบัน (Strength andWeakness) 1050101.02
1050101 ศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก 1.3ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Opportunity andThreats) 1050101.03
1050102 วิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 2.1วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Organizational Analysis Level) 1050102.01
1050102 วิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 2.2วิเคราะห์ภารกิจในระดับฝ่ายงาน (Operational Level) โดยพิจารณาจากภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1050102.02
1050102 วิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 2.3วิเคราะห์ผลการประเมินในระดับบุคคล (Individual Level) โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน 1050102.03
1050103 กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.1เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3ระดับ เพื่อสรุปประเด็นความรู้ ทักษะสำคัญที่ต้องการ 1050103.01
1050103 กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.2กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และจัดทำเป็นนโยบายการพัฒนาพนักงาน 1050103.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้และพัฒนา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสัมภาษณ์

 2. ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล

 3. ทักษะการสรุปผล

 4. ทักษะการคิดวิเคราะห์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์การ

 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ เช่น การทำ SWOT analysis , การวิเคราะห์ตามหลัก 7S Five forces

 3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ Functional Analysis

 4. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ Job Analysis

 5. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. รายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็นด้านการเรียนรู้ขององค์การ (ถ้ามี)

  2. นโยบายและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (ถ้ามี) • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการทดสอบความรู้ และ/หรือ

  2. ผลการสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน          ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ            ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด
 1. การศึกษา วิเคราะห์องค์การภายใน หมายรวมถึง การศึกษาธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทาง ขององค์การ จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ โครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน ผู้นำผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ รวมถึง ผลการดำเนินงานย้อนหลังขององค์การ

 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ อันหมายถึง การศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์การ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม คู่แข่ง หรือปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ

 3. วิเคราะห์หาประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล หมายถึง ประเด็นด้านการเรียนรู้ที่บุคลากรพึงมี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานของตนเอง หน่วยงาน และสามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยแบ่งออกเป็น

 4. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ระดับ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ