หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-030ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   สามารถสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ที่สนับสนุน และเอื้อให้เกิดพนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาโดยการสร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาต่างๆ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1050601 สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 1.1วางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในองค์การ 1050601.01
1050601 สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 1.2กำหนดแนวทาง วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในองค์การที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 1050601.02
1050602 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.1ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในองค์การ 1050602.01
1050602 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.2กำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมาย 1050602.02
1050602 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.3สร้างการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 1050602.03
1050602 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.4จัดหาเครื่องมือให้กับพนักงาน ได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 1050602.04
1050603 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 3.1ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับระดับบุคคล ทีมงานและองค์การ 1050603.01
1050603 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 3.2สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ 1050603.02
1050603 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 3.3สื่อสารกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับพนักงานในองค์การได้รับทราบอย่างทั่วถึง 1050603.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการวางแผน

 2. ทักษะการบริหารจัดการ

 3. ทักษะการสื่อสาร

 4. ทักษะการติดต่อประสานงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน

 2. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้

 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์

 4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความรู้ (Knowledge Management)

 6. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ถ้ามี)
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

 2. ผลการสัมภาษณ์
 • คำแนะนำในการประเมิน      ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียดการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์การ เป็นการออกแบบและจัดทำ จัดหากิจกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สนับสนุน และเอื้อให้พนักงานในองค์การสามารถเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ในองค์การร่วมกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ