หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-049ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       สามารถกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) รวมถึงวางแผนและดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1080601 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 1.1กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือก พนักงานที่มีศักยภาพสูง Talent ฯลฯ 1080601.01
1080601 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 1.2จัดทำแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง(Talent) 1080601.02
1080602 ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 2.1ดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 1080602.01
1080602 ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 2.2สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1080602.02
1080603 วางแผนและดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 3.1จัดทำแผน ขั้นตอนดำเนินการ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ 1080603.01
1080603 วางแผนและดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 3.2ดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)ตามแผน 1080603.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะด้านการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

  2. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เช่น เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ เป็นต้น(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)

 2. ความรู้ในการเป็นผู้ประเมิน (Assessor)

 3. ความรู้ในแนวทางการพัฒนาพนักงาน และการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

 4. ความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)

  2. ตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบาย

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ