หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานภายนอก รวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจขององค์การและกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1040101 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานภายนอก ข้อมูลการดำเนินธุรกิจขององค์การ 1.1 ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สถานการณ์แรงงาน และทิศทางการดำเนินงานพนักงานสัมพันธ์ 1040101.01
1040101 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานภายนอก ข้อมูลการดำเนินธุรกิจขององค์การ 1.2 ศึกษาข้อมูลทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการพนักงานสัมพันธ์ในองค์การ 1040101.02
1040102 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ 2.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์การ 1040102.01
1040102 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ 2.2 สื่อสาร ประเมิน และปรับเปลี่ยนแผนงานด้านการพนักงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 1040102.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการพนักงานสัมพันธ์

  2. ทักษะด้านการสื่อสารภายในองค์การ(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์องค์การ การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงาน

 2. ความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์การ และการประเมินสถานการณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์

 2. ตัวอย่างนโยบาย และแผนงานด้านพนักงานสัมพันธ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ผลการสอบข้อเขียน

 2. ผลการสอบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ         ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สถานการณ์แรงงาน และทิศทางการดำเนินงานพนักงานสัมพันธ์  หมายถึง การศึกษาข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์แรงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์การ

 2. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ ควรมีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์การ ครอบคลุมถึงนโยบาย และแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ