คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์การ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นๆได้ มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม มีทักษะวิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น สามารถเชื่อมโยงกับสาขา และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์การ สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 5 ต้องเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ และ/หรือ ในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลากหลายสาขา ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ 4 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ระดับ 5 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ผู้บริหารระดับกลาง หรือ Sr. HR Professional (SPHR)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-ZZZ-5-001ZA วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
HRM-ZZZ-5-004ZA กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
HRM-ZZZ-5-005ZA วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
HRM-ZZZ-5-006ZA กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
HRM-ZZZ-5-046ZA ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
HRM-ZZZ-5-048ZA ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
HRM-ZZZ-5-017ZA บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน
HRM-ZZZ-5-018ZA สื่อสารระบบค่าตอบแทน
HRM-ZZZ-5-014ZA จัดทำโครงสร้างระดับงาน
HRM-ZZZ-5-015ZA จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
HRM-ZZZ-5-037ZA ออกแบบระบบบริหารผลงาน
HRM-ZZZ-5-038ZA สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
HRM-ZZZ-5-039ZA วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
HRM-ZZZ-5-040ZA จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
HRM-ZZZ-5-041ZA ประเมินผลงานและหารือผล
HRM-ZZZ-5-042ZA นำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
HRM-ZZZ-5-020ZA สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
HRM-ZZZ-5-021ZA บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
HRM-ZZZ-5-022ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
HRM-ZZZ-5-023ZA จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
HRM-ZZZ-5-032ZA วิเคราะห์อัตรากำลัง
HRM-ZZZ-5-035ZA ติดตาม กำกับดูแลการบริหารอัตรากำลังตามแผน
HRM-ZZZ-5-009ZA กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-5-010ZA ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-5-011ZA ดำเนินการจ้างงานบุคลากร
HRM-ZZZ-5-012ZA ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือก
HRM-ZZZ-5-002ZA วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-5-003ZA กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
HRM-ZZZ-5-008ZA วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
HRM-ZZZ-5-016ZA จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
HRM-ZZZ-5-024ZA สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
HRM-ZZZ-5-025ZA กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
HRM-ZZZ-5-026ZA ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-5-027ZA บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-5-028ZA ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-ZZZ-5-030ZA สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
HRM-ZZZ-5-033ZA วางแผนอัตรากำลัง
HRM-ZZZ-5-034ZA นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
HRM-ZZZ-5-043ZA ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
HRM-ZZZ-5-045ZA ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ
HRM-ZZZ-5-047ZA วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
HRM-ZZZ-5-049ZA บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)
HRM-ZZZ-5-050ZA จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
HRM-ZZZ-5-052ZA วินิจฉัยองค์การ
HRM-ZZZ-5-053ZA ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
HRM-ZZZ-5-054ZA บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
HRM-ZZZ-5-055ZA ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
HRM-ZZZ-5-056ZA จรรยาบรรณวิชาชีพ
HRM-ZZZ-5-057ZA คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
HRM-ZZZ-5-058ZA ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
HRM-ZZZ-5-059ZA พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
HRM-ZZZ-5-060ZA สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
HRM-ZZZ-5-061ZA ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
HRM-ZZZ-5-062ZA บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
HRM-ZZZ-5-063ZA บริหารความหลากหลาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ