หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถบริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด รวมถึงปรับปรุงพัฒนานโยบายและระบบการบริหารค่าตอบแทน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

- Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)- Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)- Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.1 จัดทำแผนงาน และงบประมาณเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆประจำเดือนการขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินได้อื่น และสวัสดิการ 1030501.01
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.2 วางแผนการเงินในการบริหารค่าตอบแทนระยะยาวขององค์การ เช่นการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินเกษียณอายุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมถึงกรณีเลิกจ้างพนักงาน ฯลฯ 1030501.02
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.3 วางแผนการบริหารสวัสดิการประเภทต่างๆที่เหมาะสม เช่น บริหารเองบริหารผ่านบริษัทประกันชีวิต แนวทางการเลือก และบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 1030501.03
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.4 ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน/งวด 1030501.04
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.5 การเบิกจ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ 1030501.05
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.6 บริหารเงินได้ อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้พนักงานต่างชาติและพนักงานคนไทยที่ส่งไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 1030501.06
1030501 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1.7 จัดกิจกรรมการให้รางวัลพนักงาน 1030501.07
1030502 เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงาน 2.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติ และจัดทำรายงานการบริหารค่าตอบแทนนำส่งผู้บริหาร 1030502.01
1030502 เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงาน 2.2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มต้นทุนค่าตอบแทนขององค์การ เช่นค่าล่วงเวลา แนวโน้มอัตราการขึ้นเงินเดือนขององค์การ และตลาดแรงงาน 1030502.02
1030502 เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงาน 2.3 รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น ประเด็นปัญหา อัตราการลาออกและข้อเรียกร้องของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 1030502.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการเลือกข้อมูล

  2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้ความเข้าใจในประเภทค่าตอบแทน เงื่อนไข อัตรา และแนวทางการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ

  2. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาษีเงินได้ ประกันสังคม ฯลฯ การหักค่าจ้าง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างค่าตอบแทน

  3. ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายสวัสดิการประเภทต่างๆ สถานพยาบาลและการรักษาพยาบาล ประกันสังคม เงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชย

  4. ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างในต่างประเทศและในประเทศ

  5. ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล หลักสถิติเบื้องต้น และการจัดทำรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       ตัวอย่างรายงานการบริหารค่าตอบแทน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ผลการการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด     ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ