หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-044ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      สามารถศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพออกแบบ และจัดทำระบบ และกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ  และนำเสนอผู้บริหาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ไม่มี


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1080101 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ 1.1 ศึกษาทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์การ เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก 1080101.01 21700
1080101 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ 1.2 ศึกษาข้อมูลความต้องการอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาววิชาชีพต่างๆที่มีในองค์การ และระบบการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 1080101.02 21701
1080102 กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 2.1กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 1080102.01 21702
1080103 ออกแบบ และจัดทำระบบ และกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และนำเสนอผู้บริหาร 3.1ออกแบบ และจัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ เช่นเส้นทางสายอาชีพ ระบบสมรรถนะ ระบบการพัฒนาพนักงาน ฯลฯ 1080103.01 21703
1080103 ออกแบบ และจัดทำระบบ และกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และนำเสนอผู้บริหาร 3.2พัฒนากระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ เช่นการประเมินผลงานและสมรรถนะ การวางแผนพัฒนาพนักงาน เป็นต้น 1080103.02 21704
1080103 ออกแบบ และจัดทำระบบ และกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และนำเสนอผู้บริหาร 3.3นำเสนอผู้บริหารเพื่อเห็นชอบ 1080103.03 21705
1080103 ออกแบบ และจัดทำระบบ และกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และนำเสนอผู้บริหาร 3.4สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และพนักงาน 1080103.04 21706

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน

 2. ทักษะด้านการออกแบบระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพขององค์การ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้และความเข้าใจในองค์การและการดำเนินธุรกิจขององค์การ

 2. ความรู้และความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 3. ความรู้และความเข้าใจในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

 4. ความรู้และความเข้าใจในการออกแบบกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. ตัวอย่างการวิเคราะห์นโยบาย และแผนงานขององค์การ

  2. ตัวอย่างนโยบาย และแผนงานบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

  3. ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  ข้อมูลระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในองค์การ เช่น เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ