หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-034ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถนำเสนอแผนอัตรากำลังและเสนอทางเลือกในการเลือกใช้แผนอัตรากำลัง รวมถึงสามารถสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1060401 นำเสนอแผนอัตรากำลังและทางเลือก 1.1 จัดทำแผนภาพทางเลือกต่างๆ ด้านอัตรากำลัง 1060401.01
1060401 นำเสนอแผนอัตรากำลังและทางเลือก 1.2วิเคราะห์ผลกระทบต่อการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ 1060401.02
1060402 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 2.1จัดทำคู่มือการบริหารอัตรากำลัง 1060402.01
1060402 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 2.2สื่อสารนโยบาย และทางเลือกให้กับผู้บริหารเกิดความเข้าใจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารอัตรากำลังแก่หัวหน้างาน 1060402.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับ Feasibility Analysis

 2. ความรู้เกี่ยวกับ Best Practice ในการบริหารอัตรากำลัง

 3. ความรู้เกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน

 4. ความรู้ในการจัดทำคู่มือด้านอัตรากำลัง

 5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการให้คำปรึกษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. ตัวอย่าง แผนภาพ และผลกระทบต่อการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ ของแผนอัตรากำลัง

 2. ตัวอย่างคู่มือการบริหารอัตรากำลัง
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)         1.   ผลการสอบข้อเขียน

         2.   ผลการสอบสัมภาษณ์
 • คำแนะนำในการประเมิน         

  ใช้วิธีการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด   วิธีการประเมิน        1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

           2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์        


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ        

  ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ