หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารความหลากหลาย

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-063ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความหลากหลาย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถในการบริหารความหลากหลายของแต่ละบุคคล อันหมายถึงด้านชาติพันธุ์ เพศ อายุ รวมถึงความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย ตระหนัก เห็นคุณค่าของความหลากหลาย (Valued Diversity) และให้ความสำคัญกับแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน สามารถนำจุดแข็งในความหลากหลายของแต่ละบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์การ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

- Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)- Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)- Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
2010801 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย 1.1ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์การ 2010801.01
2010801 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย 1.2ออกแบบและจัดหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในทุกๆระดับได้ความรู้และมีส่วนร่วมร่วมกัน โดยคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงาน (LearningStyle) และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning culture) 2010801.02
2010801 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย 1.3จัดช่องทางเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกัน 2010801.03
2010802 สร้างบรรยากาศของการหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายของบุคคลเข้าด้วยกัน 2.1กำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์การ 2010802.01
2010802 สร้างบรรยากาศของการหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายของบุคคลเข้าด้วยกัน 2.2สนับสนุน และส่งเสริมการมีความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect)การเปิดใจรับฟัง (Open-mindedness) 2010802.02
2010802 สร้างบรรยากาศของการหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายของบุคคลเข้าด้วยกัน 2.3จัดช่องทางเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกัน 2010802.03
2010803 บริหารความขัดแย้งในองค์การ 3.1นิยามประเด็นความขัดแย้งโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดประเด็นความขัดแย้ง 2010803.01
2010803 บริหารความขัดแย้งในองค์การ 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลบริบทและปัจจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้ง 2010803.02
2010803 บริหารความขัดแย้งในองค์การ 3.3 วิเคราะห์ และประเมินระดับความรุนแรงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและผลกระทบทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์ และด้านที่เป็นโทษของความขัดแย้ง 2010803.03
2010803 บริหารความขัดแย้งในองค์การ 3.4วิเคราะห์หาแนวทางการบริหารประเด็นความขัดแย้งโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ/โมเดลในการบริหารความขัดแย้ง 2010803.04
2010803 บริหารความขัดแย้งในองค์การ 3.5ดำเนินการบริหารความขัดแย้ง ตามข้อสรุปร่วมกัน 2010803.05
2010804 บริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4.1ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายค่านิยม และแนวทางการอยู่ร่วมกัน (awareness) 2010804.01
2010804 บริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4.2ปลูกฝังการรับรู้และความไวกับวัฒนธรรม (Culturalsensitivity) ให้กับพนักงาน 2010804.02
2010804 บริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4.3ออกแบบและกำหนดตัวแบบพฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม (Culturalcompetence) 2010804.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการเจรจาต่อรอง

 2. ทักษะการสื่อสาร

 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 4. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความหลากหลาย

 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 

 3. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม

 4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในทีมงานที่มี ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross cultural team)

 5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าประสงค์

 6. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

 7. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้

 8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ

 9. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

 10. ความรู้ในการเขียนแนวนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ

 11. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังค่านิยม

 12. ความรู้เกี่ยวกับการจัดช่องทางการสื่อสาร

 13. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ (Technology and Social Media) 

 14. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

 15. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของความขัดแย้ง

 16. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของความขัดแย้ง

 17. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  ไม่มี

 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ