หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-009ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถกำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือก ตลอดจน จัดหาและประเมินเครื่องมือในการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-  Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-  Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-  Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020301 กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.1กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1020301.01
1020301 กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.2กำหนดบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1020301.02
1020302 จัดหาและประเมินเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร 2.1จัดหา เครื่องมือสรรหา คัดเลือกบุคลากร 1020302.01
1020302 จัดหาและประเมินเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร 2.2สร้างเครื่องมือสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1020302.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีของกระบวนการสรรหาคัดเลือก

  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ในงานสรรหาคัดเลือก

  3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือ และการอ่านผลทดสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      ผลการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ  และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด      จัดหาเครื่องมือที่อาศัยหลักการในการพัฒนาเครื่องมือ หรือพัฒนาเครื่องมือได้ด้วยตนเอง หรือพัฒนาเครื่องมือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน โดยอาศัยหลักการ มีความเหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ในงานสรรหาคัดเลือก  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือ และการอ่านผลทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ