หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-013ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง ความต้องการขององค์การ และปัญหาปัจจุบัน ศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-  Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-  Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-  Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08) 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1030101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง ความต้องการขององค์การ และปัญหาปัจจุบัน 1.1 ศึกษาวิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาค่าตอบแทน และความต้องการของพนักงานขององค์การ 1030101.01
1030101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง ความต้องการขององค์การ และปัญหาปัจจุบัน 1.2 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เงินได้อื่นและสวัสดิการประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่าย สัดส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบค่าตอบแทนขององค์การ 1030101.02
1030102 ศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก 2.1 ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลต่อการบริหารค่าตอบแทนขององค์การ 1030102.01
1030102 ศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก 2.2 ศึกษาทิศทาง และแนวโน้มค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน 1030102.02
1030102 ศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก 2.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนของคู่แข่งและตลาดโดยรวม 1030102.03
1030103 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 3.1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน องค์ประกอบและสัดส่วนระดับการแข่งขันในการจ่ายค่าจ้างขององค์การ 1030103.01
1030103 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 3.2 จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนขององค์การ และนำเสนอผู้บริหาร 1030103.02
1030103 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 3.3 นำเสนอผู้บริหารเพื่อเห็นชอบ 1030103.03
1030104 จัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนรวม (Total Remuneration Mix) ประเภท สัดส่วน 4.1 จัดทำโครงสร้าง ประเภท รูปแบบและสัดส่วนค่าตอบแทนที่สอดคล้องนโยบาย 1030104.01
1030104 จัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนรวม (Total Remuneration Mix) ประเภท สัดส่วน 4.2 กำหนดกรอบงบประมาณด้านค่าตอบแทนขององค์การ 1030104.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการเลือก วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลค่าตอบแทน

 2. ทักษะการอ่านผลการสำรวจค่าตอบแทน

 3. ทักษะการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานค่าตอบแทน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐ และอื่นๆ

 2. ความรู้ความเข้าใจในทิศทาง และแนวโน้มค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในประเทศ ภูมิภาค และของโลก

 3. ความรู้ความเข้าใจในการสำรวจค่าตอบแทน และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์

 4. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการบริหารค่าตอบแทน และกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

 5. ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      ตัวอย่างแผนกลยุทธ์นโยบายค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน องค์ประกอบ และสัดส่วน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1.  ผลการการสอบข้อเขียน

 2.  ผลการสอบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด วิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลต่อการบริหารค่าตอบแทนขององค์การ ครอบคลุม ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการบริหารค่าตอบแทนขององค์การ

 2. ศึกษาทิศทาง และแนวโน้มค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ครอบคลุม แนวโน้ม ค่าตอบแทน ระยะสั้น และระยะยาว

 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนของตลาด ครอบคลุม คู่แข่งที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์การที่มีอัตราการแย่งตัวระหว่างกัน หรือใช้กลุ่มบุคลากรเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ