หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-016ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถจัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิการ รวมถึงคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่น และสวัสดิการได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

- Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)- Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)- Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1030401 จัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิการ (Non-base remuneration) 1.1 จัดทำหรือทบทวนระบบค่าตอบแทนจูงใจ และการให้รางวัลพนักงาน 1030401.01
1030401 จัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิการ (Non-base remuneration) 1.2 จัดทำหรือทบทวนเงินได้อื่น และค่าตอบแทนความยากลำบากในการปฏิบัติงาน 1030401.02
1030401 จัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิการ (Non-base remuneration) 1.3 จัดทำหรือทบทวนประเภท เงื่อนไข และอัตราสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 1030401.03
1030402 จัดทำคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่นและสวัสดิการ 2.1 จัดทำหรือทบทวนคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่นและสวัสดิการให้ทันสมัยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการบริหารค่าตอบแทนในองค์การหรือหน่วยงาน 1030402.01
1030402 จัดทำคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่นและสวัสดิการ 2.2 กำหนดแนวทางและขอบเขตการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารเงินเดือนเงินได้อื่น และสวัสดิการ กับกลุ่มพนักงานระดับต่างๆ ที่เหมาะสม 1030402.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดทำระบบค่าจ้างและค่าตอบแทน

 2. ทักษะการกำหนดประเภทค่าจ้างและค่าตอบแทน

 3. ทักษะการกำหนดเงื่อนไขค่าจ้างและค่าตอบแทน

 4. ทักษะการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบค่าตอบแทนจูงใจ การกำหนดประเภท เงื่อนไข อัตรา รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

 2. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำระบบค่าตอบแทนจูงใจ การกำหนดประเภท เงื่อนไข อัตรา รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

 3. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข อัตราเงินได้อื่นและค่าตอบแทนความยากลำบาก รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

 4. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกำหนดสวัสดิการ ประเภท วัตถุประสงค์ เงื่อนไข อัตรา และแนวปฏิบัติต่างๆที่มีประสิทธิภาพ

 5. ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารค่าตอบแทน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน และแนวทางการจัดทำหรือทบทวนคู่มือบริหารเงินเดือน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      ตัวอย่างคู่มือบริหารเงินเดือน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      ผลการการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด      ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ