หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-026ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการในแต่ละระดับ จากนโยบายและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ขององค์การ และออกแบบ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาเนื้อหา รวมถึงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1050201 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการทั้งในระดับองค์การ 1050201.01
1050201 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 1.2กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ เป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่ต้องการทั้งในระดับหน่วยงาน 1050201.02
1050201 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 1.3กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการในระดับบุคคล 1050201.03
1050202 ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้(LearningPlan) 1050202.01
1050202 ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2.2กำหนดรายละเอียดรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ที่ตอบวัตถุประสงค์ 1050202.02
1050203 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 3.1ศึกษารูปแบบ/กิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 1050203.01
1050203 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 3.2กำหนดรูปแบบ/กิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ 1050203.02
1050203 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 3.3ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ 1050203.03
1050203 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 3.4กำหนดกรอบงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม 1050203.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 2. ทักษะการติดต่อประสานงาน

 3. ทักษะบริหารจัดการ

 4. ทักษะการสื่อสาร

 5. ทักษะการรวบรวมข้อมูล

 6. ทักษะการสรุปผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การ

 2. ความเข้าใจในเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร

 3. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหลักสูตร

 4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้

 5. ความรู้เกี่ยวกับข้อดี/ข้อเสียของแต่ละรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้

 6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ Blended Learning

 7. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการสอน (Instructional System Design)

 8. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้

 9. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของบุคลากร (Learning Style)

 10. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหา (Content design & Development)

 11. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) สำหรับพนักงานในแต่ละระดับ (ถ้ามี)

  2. ตัวอย่างกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม/หลักสูตรที่จะดำเนินการ (ถ้ามี) • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน       ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ          ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด         กิจกรรมการเรียนรู้ หมายรวมถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบและกำหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ/หรือ สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับพนักงานในแต่ละระดับ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ