หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-028ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    สามารถออกแบบวิธีการ/แนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้พัฒนา กำหนดเกณฑ์ หรือรายละเอียดสำหรับการประเมินการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินของพนักงาน และติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการเรียนรู้ของพนักงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1050401 ประเมินผลการเรียนรู้พัฒนา 1.1 จัดหาหรือออกแบบแนวทางเพื่อประเมินการเรียนรู้และพัฒนาที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 1050401.01
1050401 ประเมินผลการเรียนรู้พัฒนา 1.2 กำหนดเกณฑ์/ปัจจัยในการประเมิน 1050401.02
1050401 ประเมินผลการเรียนรู้พัฒนา 1.3 ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ 1050401.03
1050402 วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน 2.1รวบรวมผลการประเมิน 1050402.01
1050402 วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน 2.2สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินของพนักงานรายบุคคล รายฝ่าย/ทีม 1050402.02
1050402 วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน 2.3วางแผนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 1050402.03
1050403 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 3.1วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการเรียนรู้ 1050403.01
1050403 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 3.2ดำเนินการติดตามผลการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง 1050403.02
1050403 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 3.3วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามการเรียนรู้ 1050403.03
1050403 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 3.4นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 1050403.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล

 3. ทักษะการสรุปผล

 4. ทักษะการบริหารจัดการ

 5. ทักษะการวางแผน

 6. ทักษะการติดต่อประสานงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ด้านกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา

 2. ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาบุคลากร

 3. ความรู้ ความเข้าใจในระบบสมรรถนะขององค์การ

 4. ความรู้ ความเข้าใจในระบบความก้าวหน้าในอาชีพขององค์การ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา (ถ้ามี)

  2. ตัวอย่างแผนการติดตามผล (Follow up Plan) การเรียนรู้ (ถ้ามี)

  3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการติดตามผล (ถ้ามี) • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ