หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-038ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถจัดทำแผนการสื่อสาร  ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ และเตรียมความพร้อมหัวหน้างานและพนักงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1070301 ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 1.1 กำหนดช่องทาง รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการ 1070301.01
1070301 ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 1.2สื่อสารการบริหารผลงานกำหนดเนื้อหาในการสื่อสาร 1070301.02
1070301 ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 1.3ถ่ายทอดหลักการแนวคิดและกระบวนการการบริหารผลงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 1070301.03
1070301 ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 1.4สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการบริหารผลงาน 1070301.04
1070302 เตรียมความพร้อมหัวหน้างานและพนักงาน 2.1จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารผลงาน 1070302.01
1070302 เตรียมความพร้อมหัวหน้างานและพนักงาน 2.2จัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในการบริหารผลงาน 1070302.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการวิเคราะห์ผลกระทบของการบริหารผลงานที่มีต่อพนักงาน

 2. ทักษะการสื่อความ

 3. ทักษะการโน้มน้าว

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ

 2. ความเข้าใจในวัฒนธรรมการสื่อสารภายในขององค์การ

 3. ความเข้าใจในความคาดหวังและข้อกังวลของสมาชิกในองค์การต่อการบริหารผลงาน

 4. ความเข้าใจในระบบบริหารผลงานขององค์การ

 5. ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ

 6. ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารผลงาน

 7. ความเข้าใจในทัศนคติของพนักงานระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการบริหารผลงาน

 8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารผลงาน

 9. ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในการบริหารผลงาน

 10. ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับทักษะการสื่อสารและจูงใจของหัวหน้างานในองค์การ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. แผนการสื่อสารระบบบริหารผลงาน

  2. เอกสารนำเสนอระบบบริหารผลงาน

  3. ตารางการฝึกอบรมพนักงานหัวข้อการบริหารผลงาน

  4. แผนการพัฒนาทักษะหัวหน้างานในการบริหารผลงาน • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

        2. ผลการสอบสัมภาษณ์

 • คำแนะนำในการประเมิน 

  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ 

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ