หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-058ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ระบบเชื่อมต่อ และระบบเครือข่าย (Operational Computer and Network skills) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software) ความสามารถในการใช้และมีส่วนร่วมในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์  (Social media skills) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถนำทักษะทางด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การ ครอบคลุมถึงการใช้ทักษะทางด้านดิจิทัล อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ ในการสืบค้น ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล (Ethical and Responsible use of the Digital) ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานของตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
2010301 ใช้สารสนเทศ (Information) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.1แสวงหาและรวบรวม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 2010301.01
2010301 ใช้สารสนเทศ (Information) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.2วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 2010301.02
2010301 ใช้สารสนเทศ (Information) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.3สรุปประเด็นสารสนเทศ และจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2010301.03
2010302 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ใช้ (User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.1กำหนดวัตถุประสงค์ และความต้องการในการวางระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการปฏิบัติงาน 2010302.01
2010302 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ใช้ (User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2ร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน 2010302.02
2010302 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ใช้ (User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3ร่วมในการวางแผน และให้ข้อมูลสำหรับการวางระบบ ICT 2010302.03
2010302 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ใช้ (User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.4ทดลองใช้ระบบ ICT และประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ ICT 2010302.04
2010302 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ใช้ (User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ ICT แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ 2010302.05
2010302 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ใช้ (User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.6ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ ICT เพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 2010302.06
2010303 เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรม และระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1ศึกษาข้อมูล ความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และสื่อด้านดิจิทัล 2010303.01
2010303 เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรม และระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ และสื่อด้านดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ 2010303.02
2010303 เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรม และระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และสื่อด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบุคลากรอยู่เสมอ 2010303.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 2. ทักษะการสรุป และจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน

 2. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

 3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT

 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน

 6. ความรู้ ความเข้าในในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. ประวัติผลงาน  คำรับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการสารสนเทศ

  2. ประวัติผลงาน  คำรับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการวิเคราะห์สารสนเทศ

  3. ประวัติผลงาน  คำรับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการนำสารสนเทศไปใช้

  4. ประวัติผลงาน  คำรับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการสารสนเทศ

  5. ประวัติผลงาน  คำรับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ใบรับรองการผ่านการอบรมด้านการใช้งาน ICT

  6. ประวัติผลงาน  คำรับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน การสอบถามจากพนักงานองค์การที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  1. แสวงหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อทำการผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการ

  2. วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ได้มาเพื่อกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานนำสารสนเทศที่ได้มาใช้เพื่อประกอบการทำรายงาน

  3. กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการวางระบบ ICT ในการปฏิบัติงานเพื่อเสนอความต้องการให้กับฝ่าย IT ขององค์การ

  4. เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT โดยพิจารณาเลือก ICT ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

  5. เข้าไปมีส่วนร่วมในวางแผนและให้ข้อมูลสำหรับการวางระบบ ICT โดยวางแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

  6. ทดลองใช้ระบบ ICT และประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ ICT

  7. ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ระบบงาน ICT ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ