หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-015ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และวิเคราะห์ผลการสำรวจฯและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ รวมถึงสามารถจัดทำระบบบริหารเงินเดือน และการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ และนำเสนอผู้บริหารได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1030301 สำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และการวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้าง 1.1 สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ 1030301.01
1030301 สำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และการวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้าง 1.2 การวิเคราะห์ผลการสำรวจฯและการนำผลฯมาใช้ในการบริหารค่าตอบแทนขององค์การ 1030301.02
1030302 จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 2.1 จัดทำหรือทบทวนโครงสร้างเงินเดือน 1030302.01
1030302 จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 2.2 จัดทำอัตราแรกจ้างพนักงาน 1030302.02
1030303 จัดทำระบบบริหารเงินเดือน และการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ และนำเสนอผู้บริหาร 3.1 จัดทำระบบบริหารเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน 1030303.01
1030303 จัดทำระบบบริหารเงินเดือน และการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ และนำเสนอผู้บริหาร 3.2 จัดทำแนวทางการบริหารค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง 1030303.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการเลือกใช้รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ

  2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

  3. ทักษะการนำผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการมาใช้บริหารค่าตอบแทน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการและวิธีการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ และแนวทางการอ่านผลการสำรวจฯ

  2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและอัตราแรกจ้าง

  3. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีความแตกต่างในผลงาน สมรรถนะ หรือศักยภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      แฟ้มประวัติการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     ผลการการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด       สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึง การใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการแข่งขัน และแย่งตัวบุคลากร ของกลุ่มองค์การที่เข้าร่วมการสำรวจฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจขององค์การ และจากสถาบันหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้หลักการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการที่มีหลักการ และมีความน่าเชื่อถือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ