หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   ความสามารถในการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

- Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)

- Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)

- Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1010201 สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 1.1สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 1010201.01
1010202 กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 เข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้สามารถกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 1010202.01
1010202 กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.2 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหาสาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 1010202.02
1010203 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.1วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายวิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ จัดทำงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงกำหนดเวลาในการดำเนินงาน 1010203.01
1010203 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.2สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแสดงความสามารถในการนำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร การระดมความคิดการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 1010203.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ทักษะการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกความรู้

 3. ทักษะการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้

 2. ความเข้าใจในการจัดทำกลยุทธ์ในระดับองค์การ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 3. ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ

 4. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา

 5. ความรู้ความเข้าใจในวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม  วางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้  จัดทำงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกำหนดเวลา

 6. ความรู้ความสามารถในการมีบทบาทนำในการสร้างการมีส่วนร่วมวางแผน และการดำเนินงานกับผู้บริหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. ตัวอย่างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ

  2. ตัวอย่างกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เคยทำ

  3. ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ที่มี

  4. แผนและแนวทางการดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         1. ผลการสอบข้อเขียน

         2. ผลการสอบสัมภาษณ์

   

 • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

   

 • วิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

   

 • คำอธิบายรายละเอียด

  1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Audit) การสำรวจความพึงพอใจ  หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Satisfaction / Engagement Survey ) การจัดทำแบบสำรวจต่างๆ (Questionnaire )   การจัดทำ Benchmarking  , Work Process Analysis  รวมถึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การทำ Focus Group  หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

  2. วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์การในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การ เพื่อสร้างความสามารถขององค์การ  กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  และบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์การ จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในจำนวนที่เพียงพอ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา หมายถึง สามารถแยกแยะความแตกต่างและระยะห่างระหว่างเป้าหมายที่องค์การคาดหวัง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน แยกแยะปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

  4. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือแผนงานที่บูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยที่แยกออกจากส่วนอื่น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ