หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบบริหารผลงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-037ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบระบบบริหารผลงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    สามารถจัดทำตัวแบบ (Performance Management Model) และออกแบบกระบวนการบริหารผลงาน จัดทำหลักเกณฑ์ เอกสาร และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถทดลองระบบ (Pilot project)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นักบริหารงานบุคคล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1070201 จัดทำตัวแบบ (Performance Management Model) และออกแบบกระบวนการบริหารผลงาน 1.1ศึกษาและจัดทำตัวแบบการบริหารผลงาน และออกแบบกระบวนการบริหารผลงาน 1070201.01
1070202 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติ ในขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน 1070202.01
1070202 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 2.2 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติ ในขั้นตอนการจัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร 1070202.02
1070202 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 2.3 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติ ในขั้นตอนการประเมินผลงานและหารือผล 1070202.03
1070202 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 2.4 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติ ในขั้นตอนการนำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น 1070202.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบและกระบวนการบริหารผลงาน

 2.  ทักษะการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลทั่วทั้งองค์การ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบการบริหารผลงานและกระบวนการบริหารผลงาน

 2. ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์การกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ

 3. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน ตลอดจนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

 4. ความรู้ในการกำหนดปัจจัยวัดผลงานและพฤติกรรม

 5. ความรู้ในการวางแผนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน

 6. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการจัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร ตลอดจนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

 7. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานและหารือผล ตลอดจนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

 8. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น ตลอดจนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. เอกสารตัวแบบการบริหารผลงาน (Performance Management Model) และ/หรือ กระบวนการบริหารผลงานขององค์การ

  2. รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

  3. คู่มือการบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานและพนักงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  1.  ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

  2.  ผลการสอบสัมภาษณ์

 • คำแนะนำในการประเมิน          ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

        คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ