หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-039ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      สามารถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเป้าหมายผลงานเชิงผลลัพธ์และเชิงพฤติกรรม และนำเสนอแผนการพัฒนารายบุคคล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1070401 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเป้าหมายผลงานเชิงผลลัพธ์และเชิงพฤติกรรม และแผนการพัฒนารายบุคคล 1.1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์การ 1070401.01
1070401 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเป้าหมายผลงานเชิงผลลัพธ์และเชิงพฤติกรรม และแผนการพัฒนารายบุคคล 1.2 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการวางแผนผลงานและการกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคล 1070401.02
1070402 ให้คำแนะนำหัวหน้างานเกี่ยวกับทักษะในการหารือและวางแผนผลงาน 2.1ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการพัฒนาทักษะการหารือและวางแผนผลงาน 1070402.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการให้คำปรึกษา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์การ

 2. ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและทุกตำแหน่งภายในองค์การ"

 3. ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล

 4. ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการหารือและวางแผนผลงาน รวมถึงวิธีการพัฒนา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. รายงานสรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์การ

  2. ประวัติการทำงาน • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

         ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ