หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-055ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์การ หรือปรับปรุงการดำเนินการพัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1090501 ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จ และเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.1 ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย 1090501.01
1090501 ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จ และเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.2 จัดทำเครื่องมือประเมินผลสำเร็จและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 1090501.02
1090502 ติดตาม และประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และนำเสนอผล 2.1 ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและรวบรวมข้อมูล 1090502.01
1090502 ติดตาม และประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และนำเสนอผล 2.2 ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน 1090502.02
1090502 ติดตาม และประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และนำเสนอผล 2.3 ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน 1090502.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะในการติดตามผลการดำเนินงาน

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

 3. ทักษะการสื่อสาร

 4. ทักษะการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในการออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

 2. ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ การวิจัย วัด และประเมินผลการดำเนินโครงการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. แบบประเมินผลการพัฒนาองค์การ (ถ้ามี)

  2. รายงานผลการวัดผลการพัฒนาองค์การ (ถ้ามี)

  3. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการพัฒนาองค์การ และรายงานข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาองค์การ (ถ้ามี) • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  ไม่มี

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ