หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-036ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถวิเคราะห์ความต้องการขององค์การและกำหนดเป้าหมายของการบริหารผลงานที่สอดคล้องกันได้ รวมถึงกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1070101 ระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน 1.1 วิเคราะห์ความต้องการขององค์การและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการบริหารผลงาน 1070101.01
1070102 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 2.1ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารผลงาน 1070102.01
1070102 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 2.2ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงานขององค์การ 1070102.02
1070102 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 2.3 กำหนดนโยบายการบริหารผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบบริหารผลงานขององค์การ 1070102.03
1070102 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 2.4กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารผลงานภายใต้บริบทขององค์การ 1070102.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการวิเคราะห์องค์การ

 2. ทักษะการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญและผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อการบริหารผลงานขององค์การ

 3. ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย

 4. ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการบริหารผลงาน

 2. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน

 3. ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงานขององค์การ

 4. ความเข้าใจในบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ

 5. ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารผลงาน

 6. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนโยบายการบริหารผลงานที่ดี

 7. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การบริหารผลงาน

 8. ความเข้าใจในบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการขององค์การ

  2. ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารผลงาน

  3. รายงานการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงานขององค์การ

  4. เอกสารนำเสนอ และ/หรือรายงานการวิเคราะห์นโยบายการบริหารผลงานขององค์การ

  5. เอกสารนำเสนอ และ/หรือรายงานการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารผลงานขององค์การ • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน         ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด

  ศึกษาข้อมูลองค์การส่วนที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน   ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงแนวทางบริหารผลงานที่ผ่านมา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ