หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารระบบค่าตอบแทน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารระบบค่าตอบแทน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถสื่อสารแนวคิดหลักการ นโยบาย และระบบค่าตอบแทน รวมถึงให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

- Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)- Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)- Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08) 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1030601 ให้ความรู้และคำปรึกษาในการบริหารค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 1.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการบริหารค่าตอบแทนสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 1030601.01
1030601 ให้ความรู้และคำปรึกษาในการบริหารค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 1.2 ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารหน่วยงานในการบริหารค่าตอบแทนและการพิจารณาให้คุณให้โทษพนักงาน 1030601.02
1030602 สื่อสารแนวคิดหลักการ นโยบาย และระบบค่าตอบแทนให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 2.1 วางแผนการสื่อสารระบบบริหารค่าตอบแทน 1030602.01
1030602 สื่อสารแนวคิดหลักการ นโยบาย และระบบค่าตอบแทนให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 2.2 ดำเนินการสื่อสารหลักการและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การแก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มตามแผน 1030602.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ในหลักการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ตัวอย่าง แผนการสื่อสารระบบบริหารค่าตอบแทน
  • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ผลการการสอบข้อเขียน
  • คำแนะนำในการประเมินใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด     ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ