หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากำลัง

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-031ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน  ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ สภาพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน กำหนดนโยบายและกลยุทธ์อัตรากำลังได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.1 วิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการอัตรากำลัง เปรียบเทียบเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจระยะต้นระยะกลาง และระยะยาว 1060101.01
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.2 หารือเกี่ยวกับความเห็นด้านอัตรากำลังกับผู้บริหารหน่วยงาน 1060101.02
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.3 ศึกษาผลิตภาพ (Productivity)กับจำนวนอัตรากำลัง 1060101.03
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.4 เก็บรวบรวมและจัดทำแผนภาพข้อมูลบุคลากรในปัจจุบันขององค์การอาทิ เพศ อายุ ประสบการณ์ ผลงาน ประวัติการพัฒนา และอื่นๆ 1060101.04
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.5 พิจารณาระดับสมรรถนะของบุคลากรในองค์การในปัจจุบัน 1060101.05
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.6 ศึกษาและสังเคราะห์ผลการบริหารงานบุคลากรด้านต่างๆ รวมถึงสถิติข้อมูลด้านบุคลากรอย่างเชื่อมโยง อาทิ อัตราการลาออก แผนเส้นทางเติบโตสายอาชีพ จำนวน Talentในองค์การ อัตราการทำงานล่วงเวลา และอื่นๆ 1060101.06
1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ ศึกษาสภาพอัตรากำลังขององค์การในปัจจุบัน 1.7 วิเคราะห์ปัญหาด้านอัตรากำลังขององค์การ 1060101.07
1060102 ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ สภาพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 2.1 รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีด้านแรงงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 1060102.01
1060102 ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ สภาพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 2.2ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังคู่แข่ง 1060102.02
1060102 ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ สภาพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 2.3 วิเคราะห์แนวโน้มการเปิดเสรีการค้าและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 1060102.03
1060102 ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ สภาพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 2.4 ศึกษาข้อมูลกฎหมายการค้าแรงงานในและต่างประเทศ 1060102.04
1060103 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์อัตรากำลัง 3.1 วิเคราะห์ต้นทุนด้านแรงงาน 1060103.01
1060103 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์อัตรากำลัง 3.2 กำหนดรูปแบบการจ้างงานพนักงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมของกลุ่มงานและระดับพนักงาน 1060103.02
1060103 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์อัตรากำลัง 3.3 กำหนดนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติด้านอัตรากำลังขององค์การ อาทิคุณสมบัติขั้นต่ำของพนักงานขององค์การ แนวทางการให้ได้มาซึ่งบุคลากรในอัตรากำลังว่างเช่น การพิจารณาจากบุคลากรภายในเป็นลำดับแรก การสร้างบุคลากรโดยองค์การหรือการซื้อตัว แนวทางการปรับลดพนักงาน และอื่นๆ 1060103.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ เงื่อนไขและประเภทการจ้างงานลักษณะต่างๆ

  2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการการจัดทำแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ด้านอัตรากำลัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แฟ้มประวัติการทำงาน

  2. ตัวอย่างนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติด้านอัตรากำลังขององค์การ
  • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1.   ผลการสอบข้อเขียน2.   ผลการสอบสัมภาษณ์
  • คำแนะนำในการประเมินใช้วิธีการสอบข้อเขียนประกอบกับการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด    วิธีการประเมิน1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

15. ขอบเขต (Range Statement)ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • คำแนะนำไม่มี
  • คำอธิบายรายละเอียดการกำหนดรูปแบบการจ้างงานพนักงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมของกลุ่มงาน และระดับพนักงาน โดยรูปแบบการจ้างงานนั้นต้องไม่ขัดกฎหมาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ